Képzőművészeti technikák az osztálytanítók eszköztárában

2013.04.22.Guzsvány Mária

guzsvanyA képzőművészet azon tantárgyak egyike, amelyek kevesebb figyelmet kapnak az iskolákban, mint a többi tantárgy. Ez megmutatkozik a tanító hozzáállásán, a felszerelésen, az osztályzatokon és a heti óraszámon is. A tanítók általában megadnak valamilyen témát (motívum) a gyerekeknek, előhalásszák a padból a jól bevált zsírkrétát vagy a vízfestéket, és kezdődhet is a munka, miközben a tanító az adminisztratív feladatait végzi. Ha valamelyik fontosabbnak vélt tantárgyból lemaradás van, akkor azt biztosan a képzőművészeti órán pótolják be. A felszerelés azért mutat negatív képet a képzőművészet helyéről az iskolákban, mert szinte alig van olyan iskola, ahol képzőművészeti eszközöket biztosítanának a diákoknak. Nincsenek rajztermek, hiszen ezt az órát akármelyik tanteremben meg lehet tartani. Alsós gyermekünk abban az esetben sem használhatja a rajztermet, amennyiben az intézmény rendelkezik vele, mivel csak a felsőbb évfolyamon tanuló diákok számára adott ez a lehetőség. A tanulók többségének ötöse van rajzból. A szülők számára ez az eredmény evidens, ezen felül igénylik is, mert a tanulmányi eredmény átlagát emeli. Heti két óraszámmal van jelen a diákok életében, tömbösített órában a képzőművészet, és ez nagyon kevés. Ennél is megdöbbentőbb adat viszont, hogy az elsős tanulók órarendjében csak egy óraszámban jelenik meg ez a tantárgy, ami alig észrevehető.Az időkeret nagyon kevés, mert sok időt vesz igénybe a gyermek szünet utáni megnyugvása és érdeklődésének felkeltése. Így mindössze 25 perc áll rendelkezésére az alkotáshoz. Mire épp az alkotási vágyának a csúcsára ér, kicsöngetnek, s el kell pakolnia, mert egy több figyelmet igénylő tanóra következik.

A magánhangzók időtartamának jelölése az alsó tagozat 3. és 4. osztályaiban

2013.04.08.Dobó Zsanett

maganhangzokAki helyesen ír, az helyesen beszél, tehát helyesen, jól is gondolkodik. A helyesírás megmutatja személységünket is.

Sajnos manapság keveset írunk kézzel, mivel már jó ideje jelen van a ”posztmodern gépezet” vagyis a személyi számítógép. Ebből kifolyólag ma minden írás elektronikusan vagy nyomtatott formában kerül ki. A számítógép jelzi, ha egy szó helytelenül van írva, s rögtön ki is tudjuk javítani. A kézírásnál ilyen nincs, mivel ott csak saját magunkra hagyatkozhatunk.

Ha helyesírás területén csak a számítógépre akarunk hagyatkozni, akkor azzal is tisztába kell lennünk, hogy a tudásunk függő, bármikor elvehetik tőlünk. Azonban ha mi magunk sajátítjuk el a helyesírást, akkor az mindig a fejünkbe marad, tehát egy tudást fogunk birtokolni. Ez a birtoklás főleg beszédünk területén mutatkozik majd meg, mert aki helyesen ír, az helyesen és szépen is beszél.

Ma azért is fontos a helyesírás, mert a szlenget már nemcsak mondják, hanem írják is, főleg SMS formájában, de a közösségi oldalakon is előszeretettel használják.

„Az a tény, hogy a XIX. században a helyesírás ismerete – a szépírással együtt – nemcsak műveltség, hanem jó modor és illem kérdése is volt. Embertársait tisztelő egyén nem adott ki a kezéből rendetlenül írt és hibáktól hemzsegő irományt.” ( Adamikné 2002: 239)

Ez napjainkban megváltozott, ezért kell, hogy a jó pedagógus megtanítsa a gyerekeket helyesen írni. 

A SMART interaktív táblák felhasználásának gyakorlati lehetőségei az általános iskolák osztályaiban

Ifjúsági szubkultúrák

youth_subculture_2010Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk” /Rudolf Steiner/

1. A szubkultúra

A szubkultúra fogalmát Stanley Kohen vezette be a szociológiába. A kultúra egészének keretében ez magába foglal egy sajátos életvitelt, értékrendszert, ideát, viselkedési szabályt és normát. A szubkultúra nincs elszigetelve az univerzális és uralkodó kultúrához mérten, csak bizonyos mértékben behatárolt. Ebben az értelemben úgy lehet definiálni, mint értékek, szabályok, normák és viselkedési formák összességét, amelyeket az egyes csoportok tagjai elsajátítanak, preferálnak, tisztelnek, hangoztatnak és melyeknek serkentik a fejlődését. A szubkultúrák a társadalmi munkamegosztás és különböző helyzetek következtében jönnek létre, melyek ezen alapulnak, és a társadalmi szerepek szerint formálódnak. Ez azt jelenti, hogy ritkák azok a szubkultúrák, amelyek szocioökonómiailag és műveltségi szint tekintetében egymástól igen távol eső csoportokat foglalnak magukba.

Az oktatás és nevelés mint foglalkozás

2010.01.14.Burány Marianna

A nevelés általános emberi életjelenség, társadalmi tevékenység, valamilyen formában mindig és mindenütt szükséges, mert az ember egyéni, társadalmi fennmaradásának, továbbfejlődésének alapvető feltétele. Minden cselekedetünk tanult cselekvés. Miközben az állati nevelés ösztönös, az emberi tudatos. A nevelés beavatkozik az egyén fejlődésébe, határozott irányt szab annak. A céltudatos nevelés lehetővé teszi az emberiség számára a kapott tudás továbbfejlesztését. A nevelés úgy, mint a munka, az élet és a társadalom fennmaradásának, továbbfejlődésének nélkülözhetetlen feltétele.

A Bolognai-folyamat lényege

2009.05.19.Zajakov Dániel

Mentor: Dr. Molnár Gábrity Irén

A világban rohamos változások történnek a gazdasági, a politikai és a műszaki élet területén, a felsőoktatás alapvető felépítése az elmúlt évtizedekben lényegében nem változott. Ez egyre komolyabb gondot jelentett a vállalatokkal való kapcsolattartásban, a szakmai képzések iránti igények kielégítésében. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az Európai Unió bővülése és a politikai helyzet normalizálódása lehetővé teszi, hogy a hallgatók tanulmányaik során gyakrabban utazzanak más országokba, ott tanuljanak néhány hónapot, ott töltsék a szakmai gyakorlatukat. Mivel az egyes országok között eltérő oktatási rendszerek voltak, egyre több gondot okozott az így szerzett tanulmányi eredmények beszámítása és a diplomák elismerése. Ezekre és más hasonló problémákra válaszul a 90-es évektől Európa több országában felsőoktatási reformfolyamatok indultak meg, melyeket közös keretbe fogalt az 1999. június 19-én aláírt Bolognai Nyilatkozat. A nyilatkozatot 29 ország írta alá, de ma már 45-re nőtt a deklarációhoz csatlakozó országok száma.

A tudományos-műszaki fejlődés és a modern számítógépes oktatás

2009.02.13.Bűn Katinka

Több ezer évvel ezelőtt, amikor még se írni, se számolni nem tudtak az emberek, a juhász úgy tartotta nyilván a birkáit, hogy minden birka után betett egy kavicsot a zsebébe. Így, ha valaki megkérdezte tőle, hogy mennyi állata van, csak megmutatta a zsebébe csúsztatott köveket, így a kérdező láthatta annak sokaságát. Ezt korai információrögzítésnek nevezhetjük. A modern(ebb) információrögzítés lyukkártyás módszerrel történt. 1787-ben Robert Falcon lyukkártyával vezérelt egy szövőszéket, majd ezt a technikát 1801-ben tökéletesítették, amikor is a kártyasorozaton tárolták a minta részleteit, azaz hogy milyen színű szálakat használjanak fel és milyen méretben.


oldal: 1 , 2
LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu