Tartalomalapú nyelvoktatás

2014.01.05.Both Emese

clil-word-cloudMi a CLIL? A CLIL az angol Content and Language Integrated Learning rövidítése, magyarul Tartalomalapú nyelvtanulást jelent. Tehát, mint ahogyan a neve is mondja, egy tantárgy idegen nyelven történő tanulása, ugyanakkor nyelvtanulás más tantárgyak tanulásán keresztül.  Meg kell különböztetnünk általános CLIL módszertant, és egy tantárgy- specifikus komponenst, ami azt jelenti, hogy a különböző, idegen nyelven tanított, tantárgyaknál picit más módszereket lehet alkalmazni. Hozzá kell tenni, hogy a módszereket a tanítási nyelv is valamelyest befolyásolhatja,hiszen nem vonatkoztathatunk el az adott nyelv tanításának tradicionális módszereitől sem. (Wolff, 2007)

 

Ebben a munkában először azokról az általános módszerekről lesz szó,amelyek a CLIL alapjait képezik. Ezután rávilágítok arra, miket kell szem előtt tartani az óratervezésnél, majd néhány gyakorlati tanáccsal is szolgálok. Végül pedig, az összefoglaló részben felsorolom a CLIL módszer előnyeit.

Színházpedagógia a szabadkai Népszínházban

2013.04.29.Engi Georgina

szinhazpedA tanulmány a szabadkai Népszínház 2011/2012-es évad márciusában bevezetett új programlehetőségével, a színházpedagógiával foglalkozik, amely az általános és főként a középiskolás korosztályt érinti. Először részletesen kifejtem, hogy mit is takar pontosan a színházpedagógia, majd konkrétan rátérek, a Népszínházban milyen módon valósul meg ez a programlehetőség, végezetül pedig összegzem az eddig tapasztaltakat.

Az ötlet 2011 decemberének környékén fogalmazódott meg bennem. Mindig is foglalkoztatott, hogyan lehetne színesebbé tenni a színházlátogatás élményét, illetve hogyan hozhatnánk közelebb az ifjabb korosztályhoz a színházat. Mivel véleményem szerint ahhoz, hogy néhány éven belül esetleg nagyobb számú állandó közönsége legyen egy színháznak, a munkát a fiataloknál kell kezdeni. Ez a program elsősorban ezt a célt szolgálja. 2012 februárjának végére állt össze a fejemben, hogyan is kellene kinéznie. Ekkor hirdettük meg a Népszínház keretén belül a drámafoglalkozásokat, amely a színházpedagógián alapszik. 

Két tannyelvű oktatás a szabadkai iskolákban

2013.04.16.Engi Florinda

 

kettannyelvuA szabadkai általános iskolák zöme kétnyelvű iskola, vagyis szerb illetve magyar nyelven folyik az oktatás. Homogén közegekben, ez főleg falvakra vonatkozik, megesik, hogy az általános iskola csak egynyelvű. Lásd a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolát, mely a Szabadka községhez tartozó központi intézmény, ahol nincs szerb nyelvű oktatás. Szabadka területén egyetlen általános iskola ad lehetőséget a tanulóknak arra, hogy több tannyelven tanuljanak, vagyis anyanyelvükön kívül más nyelven (német) tanulják az oktatási programban előlátott kötelező tantárgyak némelyikét. Ilyen oktatást biztosít. Ezt a fajta több tannyelvű oktatást elsőként a szabadkai Október 10. Általános Iskola vezette be a 2011/2012-es tanévtől a magyar és szerb tagozatos első osztályosok számára. Számos cikket olvashattunk különféle heti- és napilapokban erről az oktatási formáról, ezenkívül sok interjú, riport készült eme újdonság bemutatásáról. Többek között a hannoveri Didacta tanügyi kiállításon is bemutatásra került a módszer, mellyel egyediként mutatkozhatott be az Október 10. Általános Iskola Szerbiát képviselve, és ismertethette azt a programot, amely szerint az elsős magyar és szerb anyanyelvű tanulók tanulják a német nyelvet. A program az interaktív táblát is hasznosítja, az alkalmazott szoftvert a Közgazdasági Kar informatikusai készítették el.


Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL)

CLIL ízelítő

2013.03.28.Both Emese

clil_wordleA világ több országában már hosszabb ideje léteznek olyan iskolák, ahol egyes tantárgyakat nem csak az adott ország nyelvén, hanem egy világnyelven is oktatnak.  Szerbiába pár évvel ezelőtt vezették be ezt az új módszert,amely nem a hagyományos nyelvtanitás módszere,hanem a tanitás egy új, alternativ megközelitésére épül. A bilingvális (kétnyelvű) oktatás jótékony hatásai azonban nagyon gyorsan megmutatkoztak. A diákok könnyedén sajátitják el a nyelvet azáltal, hogy azt egy másik tantárgy tanulására használják, valamint nehézség nélkül tudják olvasni az idegen nyelven megjelent szakirodalmat, vagy az őket érdeklő témával kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit.

Nézzük csak,miről is van szó. A klasszikus idegennyelvórákon a nyelv egy eszköz, amelynek segitségével a nyelvtani szabályokat, kifejezéseket, és az adott nyelv országának kultúráját ismerhetik meg a tanulók. A más tantárgyak idegen nyelven való elsajátitásakor viszont a nyelv visszanyeri eredeti funkcióját, a kommunikációt. A tanulók tehát nyelvet tanulnak más tantárgyak tanulása közben, ugyanakkor más tantárgyakat sajátitanak el az idegen nyelv segitségével. És ez valójában a CLIL. (ami az angol Content and Language Integrated Learning, azaz a Tartalomalapú nyelvoktatás röviditése).

Az iskolai mozgásfejlesztés szerepe és lehetőségei az írás, olvasás elsajátításában

kislany

A mozgásfejlesztés, mint a tanulási zavarok megelőzésében, korrigálásában használatos fejlesztő eljárás kezd a Vajdaságban is egyre szélesebb körben ismert lenni. Ugyanakkor kevés szó esik arról, hogy a tudatos, tervszerű mozgásfejlesztésnek, mint a hatékony írás-, olvasás tanulás egyik alappillérének nemcsak az eltérő képességű gyermekeknél, hanem minden gyermeknél fontos szerepe van. Király és Szakáll szerint normál fejlődésmenet esetében a szervezett, rendszeres, szakmai kontrollal kísért intenzív mozgásfejlesztés többletfejlődést eredményez (Király, Szakály, 2011).

Gyermekek fejlesztésével, képességeik felmérésével foglalkozó szakemberekként évről – évre szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az iskolába induló gyerekek jelentős része az idegrendszeri éretlenség jeleit mutatja, tanulási képességeik gyengék, fejletlen nagymozgásuk és az íráshoz elengedhetetlenül szükséges finommotorikájuk is. Cikkünkben, a probléma okainak vázlatos feltárása mellett, gyakorlati tanácsokat szeretnénk adni a tanítóknak, hogy hogyan és milyen gyakorlatokkal segíthetik tanulóik mozgásfejlődését, ezáltal hatva idegrendszeri érésükre és tanulási képességeik fejlődésére. Ha a pedagógusok rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, kompetenciahatáraik betartása mellett nagyon sokat tehetnek a gyermekek fejlődése érdekében. Fejlesztő hatású feladatokkal kialakíthatnak hiányzó képességeket és segíthetik egyes kóros tünetek csökkenését, megszüntetését. Ugyanakkor az ő szakmai ismereteik teszik lehetővé a komolyabb esetek felismerését, logopédushoz, fejlesztő pedagógushoz, pszichológushoz való irányítását.

Az általunk bemutatott tevékenységek legtöbbje ismert a pedagógusok számára. Felsorolásukat, új szempontból való megvilágításukat azért tartottuk szükségesnek, mert ezek azok a mozgásos tevékenységek, melyek a digitális korban egyre jobban háttérbe szorulnak az audiovizuális eszközök ingertömegével szemben, és tudatos beépítésük a gyerekek mindennapi életébe pótolhatatlan fejlesztő hatással bír.

A kisebbségi oktatás és nevelés minőségi javításán dolgoznak - A Vajdasági Pedagógiai Intézet munkájáról, terveiről

Interjú Erdély Lenkével, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatójával.

2012.04.19.Fehér Márta

lenke

- Milyen programokat, kiadványokat sikerült a folyó iskolaévben megvalósítani és mit terveznek a közeljövőben?

A Vajdasági Pedagógiai Intézet a tartományi kisebbségi oktatás és nevelés minőségi javításán dolgozik a megalakulása, azaz 2003. óta. Projektjeink és továbbképzési programjaink az oktatás különböző területeire irányulnak. Ebben a tanévben megkezdtük a kisebbségi nyelveken folyó oktatás helyzetének felmérését. A kérdőívek egy része az inkluzív oktatásra, a másik pedig a környezetnyelv oktatására vonatkozik, a beérkezett adatlapok feldolgozása folyamatban van.

Hat kiadványunk jelent meg: módszertani, illetve kutatási jellegűek. Módszertani kiadványaink szerzői az Intézet szakmunkatársai, és munkáikban a számítógép alkalmazásával, a kétnyelvű gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztésével, illetve az irodalomtanítás módszertani kérdéseivel foglalkoznak. Megjelentettük továbbá a magyar mint környezetnyelv tanításával foglalkozó kézikönyvünket is. A kutatások eredményeit közlő kiadványaink egyike a nemzeti közösségek személy- és beceneveinek, valamint a családnevek gyakoriságáról szól, a másik pedig a nemzeti közösségek nyelvén folyó oktatás történetét mutatja be az 1974/75-ös tanévtől napjainkig.

- A továbbképzés területén több témakört kínál az Intézet, például az erőszakmegelőzés, a diszkrimináció megelőzése, az inkluzió, a kommunikációs készségek fejlesztése, a szülőkkel való együttműködés terén. Milyen tapasztalatok vonhatók le az egyes programok iránti érdeklődésből? A gyakorlati hasznosulás terén?

Az Intézet 2007-től szervez akkreditált szakmai továbbképzéseket, amelyek közül a leggyakrabban kért képzések a Kommunikációs képességek fejlesztése anyanyelven és nem anyanyelven, illetve a Tanulási zavarok felismerése és megelőzése. Az előbbiből évente 6-10, az utóbbiból 15-20 kerül megszervezésre. A szeminárium résztvevői írásbeli munkát is készítenek, amelyek arra ösztönzik őket, hogy a képzés során bemutatott módszereket alkalmazzák a gyakorlatban. A legeredményesebb munkákból gyűjtemények készültek szerb, magyar, szlovák és ruszin nyelven.


A számítógép mint oktatási eszköz a matematikatanításban III. rész

2012.02.13.Tapiska Szilvia


oldal: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10..
LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu