Negyven – huszonhét - harminc - ötvenöt: három könyvről és szerzőjéről

Varga Magdolna

A kötet kompozíciója sajátos: mintha a Szentírás apró részleteit (versnek mondják a hozzáértők) emelné ki a szövegkontextusból, s rakná őket egymás mellé. Így azok emlékeztetnek ugyan valami különleges/ismert olvasmányra, de sem külön, sem együtt nem azonosak az eredeti szöveggel. Árpás merészen arra vállalkozott, hogy eltérő minőségű, ám érzéseiben hiteles szonettkísérleteiben rekonstruálja nemzedéke életélményét, életérzését, világképét.

Nem véletlenül jeleztem, hogy eltérő minőségűek az alkotások. Sok olyan költeménnyel találkozhatunk, amelyet egy igényes szerkesztő kihagyott volna, s legfeljebb egy posztumusz „Összegyűjtött versek” csatolmányába engedne elhelyezni. Ám ettől függetlenül érdemes kézbe venni a Verssé lett vers-életet! Valamiféle életnaplót kapunk, huszonegyedik századi kései verses regénnyel szembesülhetünk, amikor a hagyományos verseskötet befogadási gyakorlatától eltérve megkíséreljük folyamatosan (!) olvasni a százegynéhány versből álló könyvet. A művek keletkezési dátumaihoz nem Árpás életrajzát kell hozzákapcsolnunk, hanem az 1970-2010 közötti világ (magyar és egyetemes) eseményeit, kulturális, mentális hatásait – egyszóval személyes emlékeinket.

Árpás Károly nemzedéki befogadóknak, kortársainak szánta első sorban a könyvét. Ám az alkotások nyitottak: éppen úgy olvashatja érdeklődéssel a fiatalabb korosztály, mint a nála idősebb nemzedék. Az 55 éves alkotó olyan ponton áll, ahonnan még előre és vissza is nyílik az idő és a virtuális tér. Így lesz izgalmas olvasmány könyve, főleg, ha mögéje gondoljuk a múlt évben megjelent nagyregényét, a Gisila abbatissát (Agapé, 2009) vagy 2008-as reneszánsz antológiáját, A királyság útját (Bába és Társa).

A kísérő tanulmány pedig egyszerre beavatás és értelmezés – aki többet akar tudni a petrarcai szonettről, mint amennyit a lexikonok kínálnak, annak szeretettel ajánlom (főleg mert József Attila A Kozmosz éneke című szonettciklusához kapcsolódik.)

Mit mondhatunk még? A negyven év alatt Árpás 44 kéziratos és nyomtatott kötetet állított össze, 458 saját alkotása és 165 fordítása jelent meg különféle kiadványokban Magyarországon és külföldön.

Huszonhét

2010 februárjában jelent meg, szintén a Bába és Társa Kiadó gondozásában, a Történelmi lecke nem a fióknak! A történész műhelyéből című tanulmánykötet.

Az ismeretes Ady-vers (Történelmi lecke fiúknak) parafrázisát idéző, közhelyet meghökkentővé deformáló címet adó szerző eddig költőként, fordítóként, szépíróként, irodalomtörténészként mutatkozott be a szegedi olvasóknak. A korábbi kötetét (Két csengetés között) idéző és folytató munkája öt nagyobb egységre épül.

Az első egység elméleti megközelítéseket tartalmaz; bevezető tanulmánya megismerteti az olvasót a különböző történelmi fejlődésfelfogásokkal – Kölcsey és Madách munkásságát is értelmezve. Elgondolkodtatóak tézisei a magyar történelem szakaszolásáról.

A második nagy egység a magyar történelemből mutat kevésbé ismert oldalakat Szent Imrétől a polgári Magyarország megszületéséig. A cikkek kiegészítik a középiskolai tananyagot, illetve segítenek eligazodni abban – látszik rajta a tudós tanár keze nyoma. (Érdemes feldolgozni a digitális tananyagnak szánt tanulmányt!)

A harmadik nagyobb rész inkább a kutatóé: az észt történelemből kapunk példákat – a magyarral összevethető észt parasztság történetéből, illetve az észt és magyar politikatörténet 1919-es kapcsolatáról. S olvashatunk ismét egy digitális tananyagnak szánt kísérletet is.

A negyedik egység a más tudományterületek iránt érdeklődő olvasó írása: olvashatunk recenziót a magyar történetírásról, valamint a déli szomszédainknál működő Magyarságkutató Tudományos Társaság munkájáról.

Az ötödik egységben találhatunk szövegelemzést (ez elárulja a magyartanárt: a Rákosi-rendszer szocialista realizmusának bemutatását adja, egy korabeli iskolai olvasmány elemzésével). Tartalmaz egy nyelvi pályamunkát és egy Hitvallást. A csatolmányban pedig egy egyfelvonásost olvashatunk, Hadoszlás a címe (felfogható az ismert trilógia – Hajtóvadászat, A kereszt jelével, Gisila abbatissa – előzményének).

Egy rövid szerzői bemutatás után névmutató zárja a könyvet.

A művek többsége elhangzott, illetve megjelent szegedi és más magyar, illetve külföldi rendezvényeken, kiadványokban; a nyitótanulmány a SZAB pályázatán III. helyezést ért el 2003-ban. A kötet nemcsak a szerző munkája, benne foglaltatik az utóbbi negyedszázad szegedi gondolkodóinak hatása is.

Árpás első tudományos igényű publikációja huszonhét éve jelent meg. Azóta 61 kéziratos és nyomtatott kötete látott napvilágot, 408 egyedi írást publikált, és 2001-ben, valamint 2008-ban elnyerte az MTA Kutató Pedagógus Pályadíját.

Harminc

2010 márciusában jelent a Tűnődések, vélekedések című esszégyűjtemény a Madách Irodalmi Társaság gondozásában (Budapest-Szeged).

Árpás Károly ebben a kötetében visszanyúlik a montaigne-i kísérletezéshez. Harminc éve, 1980-ban szerzett diplomát a szegedi egyetemen (magyar-történelem-finnugor szakon); tanítási tapasztalatai és kérdései fogalmazódnak meg a gyűjteményes kötetben.

Az első téma történelem – itt a már másutt megjelent eszmefuttatását közli: Történelemszemléleti vázlatok I. (Fejlődésfelfogások bemutatása a kiegyezés koráig). Nem kívánom részletezni, az írás magáért beszél.

A második téma a kultúra szerepe napjainkban – Kultúra és irodalom –, ehhez a szerző csatol egy irodalomtanítási elképzelést.

A harmadik írás a nyelvtanhoz kapcsolódik: A múlttá váló jelenbe rejtett jövő (Tudományos igényű feltáró dolgozat az anyanyelv mai [2009] állapotáról). Ehhez is kapcsolódik egy nyelvtantanítási koncepció.

Árpás Károly átlátja a témát: egy évig volt feketén kollégiumi nevelőtanár, két évet általánosban tanított (Zalka Máté), hat évet szakközépben (Vedres István), huszonkettőt pedig gimnáziumban (Deák Ferenc). Emellett oktatott egy félévet a főiskolán (85/86-1.), négy félévet az egyetemen (80/81-1., 83/84-1., 85/86-1., 85/86-2.); 1988-2003 között munkaközösségvezető volt; 2001-2004 között a bölcsészfelvételi írásbeli teszt egyik összeállítója, 2005-től pedig minden évben multiplikátor, és lassan negyed százada érettségi elnök.

A negyedik írás meghökkentő kísérlet, A magyar irodalom története. Összefoglalása eltér minden eddigitől – érdemes vitatkozni vele vagy megfontolni új irodalomtörténeti észrevételeit. Olyan merész állításokkal áll elő, amely vagy a teljes agyonhallgatást eredményeztetheti, vagy védhetetlen támadásokat.

Majd a gyakorló pedagógus két dolgozata következik: Az irodalmi szöveg szerkesztésének és szerkezetének problémája, valamint a Hitvallás.

Bár esszékötetről van szó, de a Függelékben olvashatunk könyvészeti adatokat a kötetben kezelt írásokról, aztán röviden a szerzőről, és Névmutató zárja a könyvet.

A kiadvány sikerét bizonyítja, hogy azóta digitalizált változata is megjelent! Letölthető az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv és Médiatár / Tudomány és ismeretterjesztés w3.heraldicart.uw.hu honlapról (2010.06.29-i adat).

Ötvenöt

Az utolsó évszám úgy kerül ide, hogy a Szegedtől Szegedig antológiákban éppen úgy olvasható életrajza, mint a Finnugor Életrajzi Lexikonban, a Pedagógus Lexikonban vagy az Új Magyar Irodalmi Lexikonban. A legrészletezőbb Pataki Márta bemutatása a w3.org.wikipedia.hu Szegedi szilánkok címszavában.

A jeles bibliográfus jelzi Árpás Károly sokoldalú munkásságát, aki ugyan Jánoshalmán született 1955. június 21-én, de 1975 szeptembere óta Szöged lakója. S nemcsak itt lakik, hanem eddigi munkásságával bizonyította, hogy képességeihez és lehetőségeihez mindent megtesz, hogy eredményeihez kapcsolódjon a „szögedi” jelző.

Ugyan Bálint Sándor mókás csoportosítását tekintve Árpás Károly legföljebb a „gyűtt-maratt” halmazba tartozhat, ám itt töltött évei alatt (harmincöt esztendő) sokat tett a megtartó városért. Mert a három könyvvel jelentkező szerző esetében Szeged megtartó város. Legyen még elég ideje tenni a befogadó közösségért!

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu