A sikeres iskolaév megalapozása

Ötletek a tanévkezdéshez

Szálas Tímea

Ismerkedés

Az első benyomás nagyon fontos, és döntően befolyásolja a tanár–diák kapcsolat menetét. Gondoljunk csak a karrier tanácsadók állásinterjúra készülőknek szóló intő figyelmeztetéseire és jó tanácsaira! Az első találkozáskor néhány másodperc alatt megítéljük az ismeretlent, és véleményt alkotunk róla a megjelenése, öltözködése, testbeszéde, viselkedése, hanghordozása stb. alapján. Egy sikeres bemutatkozással megnyerhetjük magunknak a gyerekeket, így sokkal könnyebbé tesszük az elkövetkező munkánkat. Ezért nem árt rádolgozni a diákokkal való első találkozásra: érkezzünk időben az órára, tervezzük meg az első órát is, hogy legyen célja és tartalma, ne csak a munkaszervezésről szóljon, adjunk szót a gyerekeknek is, lehetőleg mindenkinek, akár csoportmunkában szervezve.

Ha a gyerekek még nem ismerik egymást, alkalmazzunk játékokat vagy bármilyen ismerkedésre, kapcsolatteremtésre alkalmas tevékenységet, amely által lehetőséget kapnak megbeszélni egy témát, véleményt cserélni vagy valamilyen feladatot közösen megoldani. Pl. csoportokban dolgozva a diákok megoszthatják egymással a tantárgy tanulásával kapcsolatos eddigi tapasztalataikat, elvárásaikat, céljaikat, terveiket, amelyeket egy plakátra írva az egész osztálynak bemutathatnak. Így mindjárt mi is jobban megismerhetjük őket, kiderül, ki mennyire motivált, milyenek az igényei, milyen a hozzáállása a tantárgyunkhoz. Ezek alapján óráinkat könnyebb lesz megtervezni és az osztály igényeihez mérni.

Egyszerű ismerkedős játékot is szoktam alkalmazni, nyelvórán ez beszédgyakorlatként is felfogható. A diákok párban dolgoznak, és 1 percet kapnak, hogy magukról beszéljenek a partnerüknek, akinek jegyzetelés nélkül igyekezni kell minél többet megjegyezni a másikról. Kis létszámú osztályoknál a partnerről szóló visszamondást az egész osztály előtt tehetik meg, nagyobb létszámúaknál pedig csoportokban. Ugyanez a játék alkalmazható más témákra is, pl.: a tantárgy tanulásával kapcsolatos tapasztalatok és tervek, vagy ha még nem tanulták, akkor feltevések.

Kapcsolat, hálózat

Egy egyszerű „jelenléti ívvel” összegyűjthetjük a gyerekek elérhetőségeit (telefonszám, email), amelyre természetesen a saját számunk és címünk is rákerül. Az ívet fénymásolom minden diák számára a következő órára, hiszen így bárki bármikor kapcsolatba léphet a másikkal akár közös munka, akár tanulási nehézségek esetén. Ezzel kivédhető a „nem voltam órán, nem tudtam, hogy van házi feladat” kibúvó is, mert aki nem jön el az órára, az a többiektől megtudhatja, hogy mit vettünk és milyen feladatokat kell elvégezni. A tanár pedig kör e-mailben értesítheti az osztályt bármiről, amire az órán nem kerül(hetet)t sor.

Beszéljük meg az osztályban érvényes munkaszabályokat!

A saját szabálylistánk frontális ismertetése helyett alkossuk meg együtt a szabályokat. Mivel ezeket egy teljes tanéven át használni fogjuk, nagyon fontos, hogy a gyerekek elfogadják, sőt mi több, magukénak érezzék őket. Sokkal könnyebb betartani azokat a szabályokat, amelyeket önmagunknak szabunk ki, mint amelyeket ránk erőszakolnak. Nagy valószínűséggel a gyerekek bevonásával meghozott szabályok nem fognak sokban eltérni a saját elképzeléseinktől, hiszen ők is szeretik ismerni a határokat, valamint biztonságos környezetben tanulni.

Indíthatunk egy saját javasolt listával is, amelyeket azután közösen megbeszélünk, módosítunk. A szabályokat értékelni kell évközben is, hogy betöltik-e funkciójukat, és finomítani rajtuk, ha szükség van rá. A lista ne legyen túl hosszú, inkább lényegre törő és könnyen megjegyezhető. Alkossunk olyan szabályokat, amelyek hozzájárulnak a sikeres tanuláshoz és egy rendezett környezethez! Pl.

- Legyél olyan másokhoz, mint amilyennek szeretnéd, hogy mások legyenek veled szemben!

- Mondd el őszintén a véleményed és hallgasd meg másét!

- Tiszteld a többieket és tulajdonaikat!

- Ne zavard azt, aki dolgozik!

- Teljesítsd időben a házi feladatokat!

A közösen kialakított, végleges listát mindenki aláírja, így egy szerződés születik, amely kikerül az osztályterem falára és/vagy mindenki kap belőle egy példányt.

A szabályok jogokat és kötelezettségeket jelentenek, és ezt nyomatékosítanunk kell, ezért érdemes átfogalmazni egy-egy szabályt. Pl. jogom van arra, hogy tiszteljenek és kötelességem tisztelni másokat, jogom van elmondani a véleményemet és kötelességem meghallgatni másokét, jogom van nyugalomban dolgozni az órán, és kötelességem nem zavarni másokat stb.

A szabályok meghatározása mellett ugyanolyan fontos azok megszegésének szankcionálása. Olyan következményeket kell előrelátni, amelyek ésszerűek, tisztességesek a diákkal szemben, megfelelő arányúak, könnyen kivitelezhetők, vagy amelyeket az iskola szabályoz. Pl.

- első szabálysértés: figyelmeztetés

- második: a diák kitölt egy nyomtatványt arról, hogy mi volt a szabálysértés, és hogy szeretné ezt helyrehozni

- harmadik: kizárás a munkából/csoportból, jogok elvesztése

- negyedik: osztályfőnök és szülők értesítése

- ötödik: hivatalos intézkedés

A házi feladatok elmulasztására általában egy különálló rendszer vonatkozik, amely már inkább az osztályzás témához kapcsolódik.

Tudomány, tantárgy, tananyag

Ismertetem a tantárgyat, és annak részeit, illetve összefüggéseit más tantárgyakkal. Meg lehet beszélni, miért fontos a tantárgy és a tudás vagy képességek, amelyekre tanulásával szert teszünk. A tudományághoz kapcsolódó hírek, aktualitások említésével rámutathatunk a tantárgy szerepére az életünkben.

A szakmai hihetőségem megalapozása céljából, mesélek saját tanulmányaimról, szakterületemről, érdeklődésemről, munkatapasztalatomról, utazásaimról és bármi másról, ami összefügg a tanított tantárggyal. Ez azért is fontos, hogy a diákok megbizonyosodjanak arról, hogy a tanár tudja, mit csinál, de azért is, hogy megtapasztalják a szakma, tantárgy iránt érzett lelkesedésünket.

Célok

A gyerekekkel ismertetem, hogy a tantárgyból abban az évfolyamban a tanterv milyen célokat lát elő, tanév végére mit fognak tudni, milyen képességeik fognak fejlődni, mit fognak elérni a tantárgy tanulásával. Ha a célokat a gyerekek számára érthető módon megfogalmazzuk, és életközelivé tesszük, motivációjuk növekszik. Hasznos lehet ez később olyan nehezebb anyagrészeknél is, amikor a gyerekekek úgy érzik, összecsapnak fejük fölött a hullámok, nehéz megbírkózniuk a tananyaggal. Ha tudják, hogy miért van erre szükség, és mit miért teszünk, sokkal könnyebb lesz átvergődni a megviselő periódusokon.

A tantervi célokkal összhangban határozzunk meg rövid és hosszú távú célokat, lehetőleg közösen. A diákok igényeinek és érdeklődésének megismerésével kitűzhetünk kimondottan arra az osztályra vonatkozó „magán célokat” is. Pl. az egyik tizenéves nyelvcsoportom a szókincsfejlesztést tartotta kiemelten fontosnak, ezért megbeszéltük, hogy minden órán átveszünk egy rövid olvasmányt, az egyik erre szolgáló tankönyv kiegészítőből, amelyben 5 új szó található, és évvégére a szókincsük kb. 500 szóval növekedhet. Nagyon szorgalmasan dolgoztak, és nem volt szabad kihagynom ezeket a feladatokat, még ha az óra menete másképp kívánta is.

Szorgalmazzuk azt is, hogy a tanulók fogalmazzák meg a tantárgy tanulásával kapcsolatos egyéni céljaikat is. Lesz olyan, akinek csak a pozitív év végi jegy a fontos, de olyan is, akinek magasabb rendű céljai vannak a tantárggyal kapcsolatban. Minden esetben a diáknak és a tanárnak is jó, ha tisztán látja ezeket az egyéni célokat, törekvéseket.

Munkamenet, feladatok

Egy új iskola, évfolyam vagy tantárgy kezdésekor elhessegethetjük a diákok félelmeit, aggodalmait, ha elmondjuk, hogy szervezzük meg az éves, havi, heti, órai munkát. Ha pontosan tudják, mikor, mi várja őket és mikor, mit várunk el tőlük, nekik is könnyebb tervezni és nagyobb önbizalommal foghatnak neki a munkának. Ismertetni szoktam egy-egy anyagrész átvételének menetét, a munkamódszereket és eszközöket. Megbeszéljük, mikor lesznek nagy dolgozatok, ellenőrzők, felelések, projektmunkák, önálló előadások, házi olvasmányok stb. Természetesen, ha a helyzet úgy alakul, változhatnak a dátumok, de csakis előzetes megbeszélés által, önkényesen sohasem.

Értékelés, osztályzás, visszajelzések

A rendszeres értékelés, visszajelzés nélkülözhetetlen a sikeres oktatási-tanulási folyamathoz. Minden tanár maga alakítja az osztályzási rendszerét a saját és a diákok igényei mentén. Van, aki a „minden jegyet a naplóba” elv híve, de van olyan is, aki füzetben vezeti a „kisjegyeket” vagy szorgalmi jegyeket, amelyek összeadódva, átlagolva kerülnek később a naplóba.

Jómagam a „füzetes” típushoz tartozom, és szorgalmi jegyeket adok órai aktivitásra, plusz feladatokra, házi feladatokra, amelyek mindig pozitívak. A házi feladatok elmulasztásáért „kis egyes” jár. Ez a rendszer meglehetősen elnéző a kezdetben, majd egyre szigorúbbá válik, ahogy a mulasztások száma növekszik.

A szöveges értékelésnek (legyen az szóbeli vagy írásbeli) is teret kell adni, hiszen a diákok nagy részének éppen erre van szüksége. A jegyek nagyjából semmitmondóak, a szöveges visszajelzéssel árnyalni tudjuk a tanuló teljesítményét. Ezért időről időre átbeszéljük a gyerekekkel a jegyeket és a szorgalmukat, az igényeiket és a tanulási nehézségeket, az osztály teljesítményét, az órák hangulatát, hatékonyságát és a tanár munkáját is. A véleményeket névtelenül egy írásbeli nyomtatvánnyal gyűjtöm össze havonta vagy negyedévente, amelyeket azután megbeszélünk. A tapasztalatom az, hogy ezzel a módszerrel újra és újra tiszta lapokkal foghatunk neki a munkának, egymást még jobban megismerve és megértve.

Csoportdinamika, közösségépítés

Minden osztálynál, az újaknál pedig főleg, figyelemmel kell kísérni a csoportdinamikai folyamatokat, és lehetőséget biztosítani, elősegíteni azok pozitív irányú fejlődését, hiszen egy barátságos, elfogadó, támogató környezetben sokkal könnyebb dolgozni és tanulni is. Rengeteg apró trükköt, játékot lehet bevetni, amelyek kimondottan egymás megismerését és a közös élményt teszik lehetővé.

Az alábbi weboldalakon különböző (az első link kivételével főleg angol nyelvű) játékok, tevékenységek leírása található, amelyek csapatépítő jellegűek, a teljes csoport részvételét igénylik. Funkciójuk a figyelem összpontosítástól, a passzivitás feloldásán, részvétel ösztönzésén, feszültségoldáson, kooperációs készség fejlesztésén keresztül a bizalomépítésig több mindenre kiterjed. A tanóra felépítésén belül bemelegítő, levezető és kiegészítő tevékenységként alkalmazhatók, többnyire 5-10 percet vesznek igénybe, de igény szerint az időtartamuk kiterjeszthető, ha megbeszéljük az aktivitás során szerzett tapasztalatokat, érzéseket, véleményeket. A gyerekek általában nagyon élvezik őket, mivel játékosak, izgalmasak, többnyire nevetéssel járnak és jó hangulatot teremtenek. Mielőtt bevinnénk az órára, gondoljuk át, hogyan fogjuk bevezetni a játékot, hogy magyarázzuk el minél érthetőbben a szabályokat, milyen nehézségekkel járhat a kivitelezés, hogy ezekre kellőképpen felkészülhessünk.

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175

http://wilderdom.com/games/IntroductionToExperientialGames&Activities.html

http://www.residentassistant.com/games/index.htm

http://www.kimskorner4teachertalk.com/classmanagement/icebreakers.html

L. Dee Fink: First Day of Class: What Can/Should We Do?

http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/firstday.htm

James Neill: Group Dynamics, Processes & Development

http://wilderdom.com/Group.html

Gary Hopkins: School "Rules"! Ten Activities for Establishing Classroom Rules

http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson274.shtml

Joyce T. Povlacs: 101 Things You Can Do the First Three Weeks of Class

http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/101thing.htm

Linda Shalaway: Creating Classroom Rules Together

http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=3749728

Linda Shalaway: What to Do When Kids Break the Rules

http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=3749727

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu